Bảng giá dịch vụ

Cấp bậc tài khoản

Thành viên

Tổng nạp từ
0 đ
  • -
  • Hỗ trợ thông thường
Nâng cấp

Cộng tác viên

Tổng nạp từ
1,000,000 đ
  • Giảm giá dịch vụ
  • Ưu tiên hỗ trợ
Nâng cấp

Đại lý

Tổng nạp từ
10,000,000 đ
  • Giá được ưu đãi tốt nhất
  • Ưu tiên hỗ trợ riêng
Nâng cấp

Bảng giá dịch vụ (đơn vị: đ)

# Dịch vụ Thành viên Cộng tác viên Đại lý Mua ngay
Dịch Vụ Miễn Phí
1 Like facebook free Server 806: 0 đ Server 806: 0 đ Server 806: 0 đ
2 Like instagram free Server 667: 0 đ Server 667: 0 đ Server 667: 0 đ
3 Tim tik tok free Server 668: 0 đ Server 668: 0 đ Server 668: 0 đ
4 View tik tok free Server 861: 0 đ Server 861: 0 đ Server 861: 0 đ
Buff Facebook
1 Tăng like bài viết Server 760: 18 đ
Server 172: 25 đ
Server 179: 35 đ
Server 878: 35 đ
Server 679: 20 đ
Server 780: 80 đ
Server 531: 15 đ
Server 590: 25 đ
Server 147: 50 đ
Server 148: 80 đ
Server 473: 50 đ
Server 908: 100 đ
Server 760: 18 đ
Server 172: 22 đ
Server 179: 32 đ
Server 878: 32 đ
Server 679: 18 đ
Server 780: 75 đ
Server 531: 15 đ
Server 590: 22 đ
Server 147: 45 đ
Server 148: 75 đ
Server 473: 45 đ
Server 908: 95 đ
Server 760: 18 đ
Server 172: 20 đ
Server 179: 30 đ
Server 878: 30 đ
Server 679: 16 đ
Server 780: 70 đ
Server 531: 15 đ
Server 590: 20 đ
Server 147: 40 đ
Server 148: 70 đ
Server 473: 40 đ
Server 908: 90 đ
2 Tăng sub/follow Server 844: 50 đ
Server 775: 45 đ
Server 173: 60 đ
Server 782: 60 đ
Server 175: 120 đ
Server 843: 100 đ
Server 940: 60 đ
Server 769: 60 đ
Server 844: 45 đ
Server 775: 40 đ
Server 173: 55 đ
Server 782: 55 đ
Server 175: 110 đ
Server 843: 100 đ
Server 940: 55 đ
Server 769: 55 đ
Server 844: 40 đ
Server 775: 35 đ
Server 173: 50 đ
Server 782: 50 đ
Server 175: 90 đ
Server 843: 100 đ
Server 940: 50 đ
Server 769: 50 đ
3 Tăng like/follow page Server 951: 25 đ
Server 778: 35 đ
Server 176: 35 đ
Server 871: 75 đ
Server 923: 60 đ
Server 875: 80 đ
Server 884: 100 đ
Server 777: 35 đ
Server 177: 70 đ
Server 951: 22 đ
Server 778: 32 đ
Server 176: 32 đ
Server 871: 72 đ
Server 923: 55 đ
Server 875: 75 đ
Server 884: 90 đ
Server 777: 32 đ
Server 177: 65 đ
Server 951: 20 đ
Server 778: 30 đ
Server 176: 30 đ
Server 871: 70 đ
Server 923: 50 đ
Server 875: 70 đ
Server 884: 80 đ
Server 777: 30 đ
Server 177: 60 đ
4 Tăng comment Server 696: 300 đ
Server 762: 250 đ
Server 947: 600 đ
Server 171: 500 đ
Server 258: 1500 đ
Server 696: 280 đ
Server 762: 220 đ
Server 947: 550 đ
Server 171: 480 đ
Server 258: 1300 đ
Server 696: 250 đ
Server 762: 200 đ
Server 947: 500 đ
Server 171: 450 đ
Server 258: 1200 đ
5 Tăng like comment Server 761: 60 đ
Server 55: 100 đ
Server 56: 200 đ
Server 761: 55 đ
Server 55: 90 đ
Server 56: 180 đ
Server 761: 50 đ
Server 55: 80 đ
Server 56: 160 đ
6 Tăng share bài viết Server 764: 100 đ
Server 945: 250 đ
Server 935: 350 đ
Server 245: 500 đ
Server 246: 1500 đ
Server 52: 1500 đ
Server 609: 100 đ
Server 764: 90 đ
Server 945: 230 đ
Server 935: 330 đ
Server 245: 450 đ
Server 246: 1450 đ
Server 52: 1300 đ
Server 609: 95 đ
Server 764: 80 đ
Server 945: 200 đ
Server 935: 300 đ
Server 245: 400 đ
Server 246: 1400 đ
Server 52: 1200 đ
Server 609: 90 đ
7 Tăng share group Server 934: 350 đ
Server 931: 500 đ
Server 934: 330 đ
Server 931: 450 đ
Server 934: 300 đ
Server 931: 400 đ
8 Tăng share livestream Server 933: 350 đ
Server 930: 500 đ
Server 575: 1000 đ
Server 576: 1600 đ
Server 933: 330 đ
Server 930: 450 đ
Server 575: 950 đ
Server 576: 1500 đ
Server 933: 300 đ
Server 930: 400 đ
Server 575: 900 đ
Server 576: 1400 đ
9 Tăng đánh giá fanpage Server 949: 1200 đ
Server 511: 5000 đ
Server 512: 1500 đ
Server 949: 1100 đ
Server 511: 4800 đ
Server 512: 1400 đ
Server 949: 1000 đ
Server 511: 4500 đ
Server 512: 1300 đ
10 Tăng mắt livestream Server 809: 6 đ
Server 898: 6 đ
Server 926: 6 đ
Server 927: 6 đ
Server 928: 6 đ
Server 929: 6 đ
Server 795: 6 đ
Server 809: 5 đ
Server 898: 6 đ
Server 926: 5 đ
Server 927: 5 đ
Server 928: 5 đ
Server 929: 5 đ
Server 795: 5 đ
Server 809: 5 đ
Server 898: 6 đ
Server 926: 5 đ
Server 927: 5 đ
Server 928: 5 đ
Server 929: 5 đ
Server 795: 5 đ
11 Tăng thành viên nhóm Server 779: 30 đ
Server 190: 35 đ
Server 917: 30 đ
Server 186: 60 đ
Server 740: 100 đ
Server 779: 28 đ
Server 190: 32 đ
Server 917: 28 đ
Server 186: 55 đ
Server 740: 90 đ
Server 779: 25 đ
Server 190: 30 đ
Server 917: 25 đ
Server 186: 50 đ
Server 740: 80 đ
12 Tăng lượt xem video Server 580: 50 đ
Server 377: 40 đ
Server 741: 20 đ
Server 378: 60 đ
Server 579: 75 đ
Server 662: 85 đ
Server 580: 48 đ
Server 377: 38 đ
Server 741: 18 đ
Server 378: 58 đ
Server 579: 70 đ
Server 662: 80 đ
Server 580: 46 đ
Server 377: 36 đ
Server 741: 16 đ
Server 378: 55 đ
Server 579: 66 đ
Server 662: 75 đ
13 Tăng view story Server 812: 50 đ Server 812: 45 đ Server 812: 40 đ
14 Tăng vip like bài viết Server 802: 65 đ
Server 613: 100 đ
Server 194: 80 đ
Server 152: 90 đ
Server 802: 60 đ
Server 613: 95 đ
Server 194: 78 đ
Server 152: 85 đ
Server 802: 55 đ
Server 613: 90 đ
Server 194: 75 đ
Server 152: 80 đ
15 Vip cảm xúc bài viết
16 Vip comment bài viết Server 606: 550 đ
Server 607: 600 đ
Server 606: 540 đ
Server 607: 590 đ
Server 606: 530 đ
Server 607: 580 đ
17 Vip mắt livestream
18 Tăng like reels Server 774: 30 đ
Server 286: 50 đ
Server 774: 28 đ
Server 286: 45 đ
Server 774: 25 đ
Server 286: 40 đ
19 Tăng view reels Server 582: 50 đ
Server 477: 40 đ
Server 742: 20 đ
Server 476: 60 đ
Server 581: 75 đ
Server 663: 85 đ
Server 582: 48 đ
Server 477: 38 đ
Server 742: 18 đ
Server 476: 58 đ
Server 581: 70 đ
Server 663: 80 đ
Server 582: 46 đ
Server 477: 36 đ
Server 742: 16 đ
Server 476: 55 đ
Server 581: 66 đ
Server 663: 75 đ
20 Tăng comment reels Server 803: 300 đ
Server 610: 1200 đ
Server 803: 280 đ
Server 610: 1100 đ
Server 803: 250 đ
Server 610: 1000 đ
21 Tăng share reels Server 292: 500 đ
Server 278: 1200 đ
Server 292: 450 đ
Server 278: 1100 đ
Server 292: 400 đ
Server 278: 1000 đ
Buff Tiktok
1 Tăng tim tiktok Server 823: 25 đ
Server 858: 25 đ
Server 849: 25 đ
Server 578: 25 đ
Server 342: 25 đ
Server 339: 30 đ
Server 341: 30 đ
Server 538: 35 đ
Server 450: 65 đ
Server 522: 110 đ
Server 338: 120 đ
Server 343: 100 đ
Server 870: 40 đ
Server 765: 50 đ
Server 392: 65 đ
Server 823: 22 đ
Server 858: 22 đ
Server 849: 22 đ
Server 578: 22 đ
Server 342: 22 đ
Server 339: 28 đ
Server 341: 28 đ
Server 538: 32 đ
Server 450: 62 đ
Server 522: 100 đ
Server 338: 110 đ
Server 343: 95 đ
Server 870: 35 đ
Server 765: 45 đ
Server 392: 62 đ
Server 823: 20 đ
Server 858: 20 đ
Server 849: 20 đ
Server 578: 20 đ
Server 342: 20 đ
Server 339: 25 đ
Server 341: 25 đ
Server 538: 30 đ
Server 450: 60 đ
Server 522: 95 đ
Server 338: 100 đ
Server 343: 90 đ
Server 870: 30 đ
Server 765: 40 đ
Server 392: 60 đ
2 Tăng follow tiktok Server 766: 60 đ
Server 708: 150 đ
Server 707: 250 đ
Server 939: 70 đ
Server 872: 150 đ
Server 766: 58 đ
Server 708: 130 đ
Server 707: 220 đ
Server 939: 65 đ
Server 872: 145 đ
Server 766: 55 đ
Server 708: 120 đ
Server 707: 200 đ
Server 939: 60 đ
Server 872: 140 đ
3 Tăng view tiktok Server 942: 1 đ
Server 434: 1 đ
Server 900: 1 đ
Server 735: 1 đ
Server 550: 1 đ
Server 380: 1 đ
Server 485: 1 đ
Server 457: 1.5 đ
Server 355: 1.5 đ
Server 486: 2 đ
Server 488: 2 đ
Server 560: 5 đ
Server 237: 7 đ
Server 942: 1 đ
Server 434: 1 đ
Server 900: 1 đ
Server 735: 1 đ
Server 550: 1 đ
Server 380: 1 đ
Server 485: 1 đ
Server 457: 1.5 đ
Server 355: 1.5 đ
Server 486: 2 đ
Server 488: 2 đ
Server 560: 5 đ
Server 237: 7 đ
Server 942: 1 đ
Server 434: 1 đ
Server 900: 1 đ
Server 735: 1 đ
Server 550: 1 đ
Server 380: 1 đ
Server 485: 1 đ
Server 457: 1.5 đ
Server 355: 1.5 đ
Server 486: 2 đ
Server 488: 2 đ
Server 560: 5 đ
Server 237: 7 đ
4 Tăng Comment Tiktok Server 948: 600 đ
Server 944: 500 đ
Server 821: 1500 đ
Server 830: 1200 đ
Server 572: 1000 đ
Server 948: 550 đ
Server 944: 450 đ
Server 821: 1400 đ
Server 830: 1100 đ
Server 572: 900 đ
Server 948: 500 đ
Server 944: 400 đ
Server 821: 1300 đ
Server 830: 1000 đ
Server 572: 800 đ
5 Tăng share tiktok Server 568: 20 đ
Server 723: 20 đ
Server 724: 30 đ
Server 376: 50 đ
Server 564: 150 đ
Server 565: 200 đ
Server 568: 18 đ
Server 723: 18 đ
Server 724: 28 đ
Server 376: 45 đ
Server 564: 140 đ
Server 565: 190 đ
Server 568: 16 đ
Server 723: 16 đ
Server 724: 25 đ
Server 376: 40 đ
Server 564: 130 đ
Server 565: 180 đ
6 Tăng thêm yêu thích tiktok Server 808: 5 đ
Server 847: 10 đ
Server 636: 20 đ
Server 393: 100 đ
Server 394: 50 đ
Server 808: 5 đ
Server 847: 9 đ
Server 636: 20 đ
Server 393: 95 đ
Server 394: 45 đ
Server 808: 5 đ
Server 847: 8 đ
Server 636: 20 đ
Server 393: 90 đ
Server 394: 40 đ
7 Tăng mắt live tiktok Server 361: 15 đ
Server 921: 15 đ
Server 924: 16 đ
Server 925: 20 đ
Server 811: 30 đ
Server 363: 15 đ
Server 361: 13 đ
Server 921: 13 đ
Server 924: 15 đ
Server 925: 18 đ
Server 811: 28 đ
Server 363: 13 đ
Server 361: 12 đ
Server 921: 12 đ
Server 924: 14 đ
Server 925: 16 đ
Server 811: 25 đ
Server 363: 12 đ
8 Tăng auto view tiktok Server 910: 3 đ Server 910: 3 đ Server 910: 3 đ
9 Tăng auto tim tiktok Server 347: 50 đ Server 347: 48 đ Server 347: 45 đ
Buff Instagram
1 Tăng like instagram Server 611: 3 đ
Server 612: 6 đ
Server 864: 8 đ
Server 81: 10 đ
Server 230: 15 đ
Server 231: 30 đ
Server 141: 50 đ
Server 142: 100 đ
Server 611: 3 đ
Server 612: 6 đ
Server 864: 8 đ
Server 81: 10 đ
Server 230: 12 đ
Server 231: 28 đ
Server 141: 45 đ
Server 142: 95 đ
Server 611: 3 đ
Server 612: 6 đ
Server 864: 8 đ
Server 81: 10 đ
Server 230: 10 đ
Server 231: 25 đ
Server 141: 40 đ
Server 142: 90 đ
2 Tăng follow instagram Server 660: 55 đ
Server 659: 50 đ
Server 697: 65 đ
Server 143: 60 đ
Server 144: 120 đ
Server 660: 50 đ
Server 659: 45 đ
Server 697: 60 đ
Server 143: 55 đ
Server 144: 115 đ
Server 660: 45 đ
Server 659: 40 đ
Server 697: 55 đ
Server 143: 50 đ
Server 144: 110 đ
3 Tăng comment instagram Server 537: 1000 đ
Server 168: 600 đ
Server 746: 250 đ
Server 937: 250 đ
Server 938: 1000 đ
Server 537: 950 đ
Server 168: 550 đ
Server 746: 200 đ
Server 937: 220 đ
Server 938: 900 đ
Server 537: 900 đ
Server 168: 500 đ
Server 746: 150 đ
Server 937: 200 đ
Server 938: 800 đ
4 Tăng view instagram Server 915: 3 đ
Server 756: 5 đ
Server 914: 5 đ
Server 630: 8 đ
Server 554: 8 đ
Server 632: 8 đ
Server 755: 8 đ
Server 600: 15 đ
Server 915: 3 đ
Server 756: 5 đ
Server 914: 5 đ
Server 630: 8 đ
Server 554: 8 đ
Server 632: 8 đ
Server 755: 8 đ
Server 600: 12 đ
Server 915: 3 đ
Server 756: 5 đ
Server 914: 5 đ
Server 630: 8 đ
Server 554: 8 đ
Server 632: 8 đ
Server 755: 8 đ
Server 600: 10 đ
5 Tăng vip like instagram Server 216: 60 đ
Server 215: 20 đ
Server 216: 55 đ
Server 215: 17 đ
Server 216: 50 đ
Server 215: 15 đ
6 Auto view instagram Server 557: 8 đ
Server 634: 10 đ
Server 557: 8 đ
Server 634: 9 đ
Server 557: 8 đ
Server 634: 8 đ
Buff Youtube
1 Tăng view youtube Server 936: 60 đ
Server 684: 65 đ
Server 686: 75 đ
Server 688: 130 đ
Server 687: 80 đ
Server 936: 58 đ
Server 684: 65 đ
Server 686: 70 đ
Server 688: 120 đ
Server 687: 75 đ
Server 936: 55 đ
Server 684: 60 đ
Server 686: 65 đ
Server 688: 110 đ
Server 687: 70 đ
2 Tăng like youtube Server 748: 30 đ
Server 749: 40 đ
Server 750: 55 đ
Server 751: 60 đ
Server 466: 70 đ
Server 248: 90 đ
Server 465: 90 đ
Server 249: 90 đ
Server 250: 100 đ
Server 573: 90 đ
Server 77: 90 đ
Server 137: 90 đ
Server 748: 25 đ
Server 749: 35 đ
Server 750: 50 đ
Server 751: 55 đ
Server 466: 65 đ
Server 248: 85 đ
Server 465: 85 đ
Server 249: 85 đ
Server 250: 96 đ
Server 573: 85 đ
Server 77: 85 đ
Server 137: 85 đ
Server 748: 20 đ
Server 749: 30 đ
Server 750: 45 đ
Server 751: 50 đ
Server 466: 60 đ
Server 248: 80 đ
Server 465: 80 đ
Server 249: 80 đ
Server 250: 90 đ
Server 573: 80 đ
Server 77: 80 đ
Server 137: 80 đ
3 Tăng sub youtube Server 591: 450 đ
Server 592: 650 đ
Server 593: 850 đ
Server 591: 430 đ
Server 592: 630 đ
Server 593: 830 đ
Server 591: 420 đ
Server 592: 620 đ
Server 593: 820 đ
4 Tăng comment youtube Server 950: 600 đ
Server 824: 1500 đ
Server 916: 500 đ
Server 289: 700 đ
Server 713: 700 đ
Server 950: 550 đ
Server 824: 1400 đ
Server 916: 450 đ
Server 289: 650 đ
Server 713: 650 đ
Server 950: 500 đ
Server 824: 1300 đ
Server 916: 400 đ
Server 289: 600 đ
Server 713: 600 đ
5 Tăng 4000 giờ xem youtube
6 Tăng like comment youtube Server 89: 100 đ
Server 90: 200 đ
Server 89: 90 đ
Server 90: 190 đ
Server 89: 85 đ
Server 90: 195 đ
7 Tăng mắt livestream youtube Server 810: 15 đ
Server 941: 10 đ
Server 721: 20 đ
Server 810: 14 đ
Server 941: 9 đ
Server 721: 18 đ
Server 810: 12 đ
Server 941: 8 đ
Server 721: 16 đ
8 Tích nghệ sĩ youtube
Buff Telegram
1 Tăng sub telegram Server 604: 30 đ
Server 493: 30 đ
Server 502: 35 đ
Server 324: 65 đ
Server 505: 90 đ
Server 507: 100 đ
Server 527: 65 đ
Server 542: 70 đ
Server 329: 135 đ
Server 621: 150 đ
Server 896: 100 đ
Server 891: 100 đ
Server 893: 150 đ
Server 604: 28 đ
Server 493: 28 đ
Server 502: 32 đ
Server 324: 60 đ
Server 505: 88 đ
Server 507: 95 đ
Server 527: 62 đ
Server 542: 68 đ
Server 329: 130 đ
Server 621: 140 đ
Server 896: 95 đ
Server 891: 95 đ
Server 893: 140 đ
Server 604: 26 đ
Server 493: 26 đ
Server 502: 30 đ
Server 324: 55 đ
Server 505: 85 đ
Server 507: 90 đ
Server 527: 60 đ
Server 542: 65 đ
Server 329: 120 đ
Server 621: 130 đ
Server 896: 90 đ
Server 891: 90 đ
Server 893: 130 đ
2 Tăng member telegram Server 605: 30 đ
Server 494: 30 đ
Server 501: 35 đ
Server 323: 65 đ
Server 506: 90 đ
Server 508: 100 đ
Server 526: 65 đ
Server 541: 70 đ
Server 330: 135 đ
Server 622: 150 đ
Server 897: 100 đ
Server 892: 100 đ
Server 894: 150 đ
Server 605: 28 đ
Server 494: 28 đ
Server 501: 32 đ
Server 323: 60 đ
Server 506: 88 đ
Server 508: 95 đ
Server 526: 62 đ
Server 541: 68 đ
Server 330: 130 đ
Server 622: 140 đ
Server 897: 95 đ
Server 892: 95 đ
Server 894: 140 đ
Server 605: 26 đ
Server 494: 26 đ
Server 501: 30 đ
Server 323: 55 đ
Server 506: 85 đ
Server 508: 90 đ
Server 526: 60 đ
Server 541: 65 đ
Server 330: 120 đ
Server 622: 130 đ
Server 897: 90 đ
Server 892: 90 đ
Server 894: 130 đ
3 Tăng view telegram Server 354: 1 đ
Server 846: 1 đ
Server 840: 1 đ
Server 895: 1.2 đ
Server 458: 1.5 đ
Server 403: 1.5 đ
Server 694: 2 đ
Server 820: 1.5 đ
Server 354: 1 đ
Server 846: 1 đ
Server 840: 1 đ
Server 895: 1.2 đ
Server 458: 1.5 đ
Server 403: 1.5 đ
Server 694: 2 đ
Server 820: 1.5 đ
Server 354: 1 đ
Server 846: 1 đ
Server 840: 1 đ
Server 895: 1.2 đ
Server 458: 1.5 đ
Server 403: 1.5 đ
Server 694: 2 đ
Server 820: 1.5 đ
4 Tăng reaction telegram Server 865: 50 đ
Server 866: 50 đ
Server 867: 35 đ
Server 868: 35 đ
Server 869: 65 đ
Server 700: 35 đ
Server 701: 35 đ
Server 499: 100 đ
Server 500: 100 đ
Server 412: 60 đ
Server 865: 45 đ
Server 866: 45 đ
Server 867: 30 đ
Server 868: 30 đ
Server 869: 60 đ
Server 700: 30 đ
Server 701: 30 đ
Server 499: 90 đ
Server 500: 90 đ
Server 412: 55 đ
Server 865: 40 đ
Server 866: 40 đ
Server 867: 25 đ
Server 868: 25 đ
Server 869: 55 đ
Server 700: 25 đ
Server 701: 25 đ
Server 499: 80 đ
Server 500: 80 đ
Server 412: 50 đ
5 Auto tăng view telegram Server 841: 1 đ
Server 691: 1.5 đ
Server 913: 1.5 đ
Server 496: 2 đ
Server 495: 2 đ
Server 841: 1 đ
Server 691: 1.5 đ
Server 913: 1.5 đ
Server 496: 2 đ
Server 495: 2 đ
Server 841: 1 đ
Server 691: 1.5 đ
Server 913: 1.5 đ
Server 496: 2 đ
Server 495: 2 đ
6 Auto tăng cảm xúc telegram Server 851: 35 đ
Server 852: 35 đ
Server 853: 50 đ
Server 854: 50 đ
Server 855: 65 đ
Server 851: 30 đ
Server 852: 30 đ
Server 853: 45 đ
Server 854: 45 đ
Server 855: 60 đ
Server 851: 25 đ
Server 852: 25 đ
Server 853: 40 đ
Server 854: 40 đ
Server 855: 55 đ
7 Tăng vote poll telegram Server 446: 35 đ
Server 447: 40 đ
Server 446: 32 đ
Server 447: 35 đ
Server 446: 30 đ
Server 447: 30 đ
Buff Twitter (X)
1 Tăng like twitter Server 739: 40 đ
Server 682: 75 đ
Server 131: 150 đ
Server 260: 250 đ
Server 366: 130 đ
Server 368: 200 đ
Server 367: 100 đ
Server 818: 130 đ
Server 435: 120 đ
Server 539: 300 đ
Server 889: 450 đ
Server 711: 200 đ
Server 739: 35 đ
Server 682: 70 đ
Server 131: 140 đ
Server 260: 240 đ
Server 366: 125 đ
Server 368: 195 đ
Server 367: 95 đ
Server 818: 120 đ
Server 435: 110 đ
Server 539: 290 đ
Server 889: 420 đ
Server 711: 180 đ
Server 739: 30 đ
Server 682: 65 đ
Server 131: 130 đ
Server 260: 230 đ
Server 366: 120 đ
Server 368: 190 đ
Server 367: 90 đ
Server 818: 110 đ
Server 435: 100 đ
Server 539: 280 đ
Server 889: 400 đ
Server 711: 160 đ
2 Tăng follow twitter Server 459: 50 đ
Server 815: 50 đ
Server 887: 90 đ
Server 603: 80 đ
Server 461: 100 đ
Server 463: 150 đ
Server 460: 100 đ
Server 546: 100 đ
Server 548: 150 đ
Server 602: 100 đ
Server 462: 200 đ
Server 547: 250 đ
Server 658: 600 đ
Server 545: 1000 đ
Server 712: 300 đ
Server 459: 45 đ
Server 815: 45 đ
Server 887: 85 đ
Server 603: 75 đ
Server 461: 90 đ
Server 463: 140 đ
Server 460: 95 đ
Server 546: 95 đ
Server 548: 140 đ
Server 602: 95 đ
Server 462: 190 đ
Server 547: 230 đ
Server 658: 550 đ
Server 545: 950 đ
Server 712: 280 đ
Server 459: 40 đ
Server 815: 40 đ
Server 887: 80 đ
Server 603: 70 đ
Server 461: 80 đ
Server 463: 130 đ
Server 460: 90 đ
Server 546: 90 đ
Server 548: 130 đ
Server 602: 90 đ
Server 462: 180 đ
Server 547: 220 đ
Server 658: 500 đ
Server 545: 900 đ
Server 712: 260 đ
3 Tăng view twitter Server 727: 1 đ
Server 856: 1 đ
Server 857: 1 đ
Server 728: 1 đ
Server 726: 1 đ
Server 454: 1 đ
Server 455: 1 đ
Server 71: 2 đ
Server 480: 25 đ
Server 727: 1 đ
Server 856: 1 đ
Server 857: 1 đ
Server 728: 1 đ
Server 726: 1 đ
Server 454: 1 đ
Server 455: 1 đ
Server 71: 2 đ
Server 480: 20 đ
Server 727: 1 đ
Server 856: 1 đ
Server 857: 1 đ
Server 728: 1 đ
Server 726: 1 đ
Server 454: 1 đ
Server 455: 1 đ
Server 71: 2 đ
Server 480: 18 đ
4 Tăng retweet twitter Server 544: 90 đ
Server 540: 90 đ
Server 490: 150 đ
Server 327: 200 đ
Server 449: 250 đ
Server 890: 450 đ
Server 544: 85 đ
Server 540: 85 đ
Server 490: 140 đ
Server 327: 190 đ
Server 449: 240 đ
Server 890: 420 đ
Server 544: 80 đ
Server 540: 80 đ
Server 490: 130 đ
Server 327: 180 đ
Server 449: 230 đ
Server 890: 400 đ
5 Tăng vote poll twitter Server 549: 300 đ Server 549: 290 đ Server 549: 280 đ
Buff Shopee
1 Tăng like shopee Server 27: 75 đ Server 27: 72 đ Server 27: 70 đ
2 Tăng follow shopee Server 736: 150 đ
Server 28: 150 đ
Server 736: 145 đ
Server 28: 145 đ
Server 736: 140 đ
Server 28: 140 đ
Buff Threads
1 Tăng like threads Server 912: 200 đ Server 912: 190 đ Server 912: 180 đ
2 Tăng follow threads Server 911: 250 đ
Server 672: 300 đ
Server 911: 240 đ
Server 672: 290 đ
Server 911: 230 đ
Server 672: 280 đ
Dịch Vụ Khác
1 Đánh giá google map Server 943: 25000 đ
Server 850: 35000 đ
Server 943: 25000 đ
Server 850: 35000 đ
Server 943: 25000 đ
Server 850: 35000 đ
2 Tăng member discord Server 879: 200 đ
Server 880: 300 đ
Server 879: 190 đ
Server 880: 290 đ
Server 879: 180 đ
Server 880: 280 đ
3 Tăng mắt bigo live Server 932: 6 đ Server 932: 5 đ Server 932: 5 đ
Chú ý:

- Hệ thống sẽ tự động nâng cấp bậc sau 1 - 5 phút kể từ khi tài khoản đủ điều kiện.

- Mỗi cấp bậc sẽ có bảng giá riêng cho từng dịch vụ và nhiều ưu đãi đặc biệt khác.

Hỗ trợ
Chat Messenger