Bảng giá dịch vụ

Bảng giá dịch vụ (đơn vị: đ)

# Dịch vụ Thành viên Cộng tác viên Đại lý Mua ngay
Dịch Vụ Miễn Phí
1 Like facebook free Server 703: 0 đ
Server 666: 0 đ
Server 703: 0 đ
Server 666: 0 đ
Server 703: 0 đ
Server 666: 0 đ
2 Like instagram free Server 667: 0 đ Server 667: 0 đ Server 667: 0 đ
3 Tim tik tok free Server 668: 0 đ Server 668: 0 đ Server 668: 0 đ
Buff Facebook
1 Tăng like bài viết Server 679: 15 đ
Server 172: 18 đ
Server 720: 20 đ
Server 179: 30 đ
Server 531: 12 đ
Server 590: 20 đ
Server 147: 50 đ
Server 148: 80 đ
Server 473: 35 đ
Server 732: 50 đ
Server 395: 60 đ
Server 646: 50 đ
Server 679: 15 đ
Server 172: 18 đ
Server 720: 20 đ
Server 179: 28 đ
Server 531: 12 đ
Server 590: 20 đ
Server 147: 45 đ
Server 148: 75 đ
Server 473: 32 đ
Server 732: 45 đ
Server 395: 55 đ
Server 646: 45 đ
Server 679: 15 đ
Server 172: 18 đ
Server 720: 20 đ
Server 179: 25 đ
Server 531: 12 đ
Server 590: 20 đ
Server 147: 40 đ
Server 148: 70 đ
Server 473: 30 đ
Server 732: 40 đ
Server 395: 50 đ
Server 646: 40 đ
2 Tăng sub/follow Server 725: 55 đ
Server 744: 55 đ
Server 743: 55 đ
Server 683: 60 đ
Server 173: 65 đ
Server 645: 45 đ
Server 725: 50 đ
Server 744: 50 đ
Server 743: 50 đ
Server 683: 55 đ
Server 173: 62 đ
Server 645: 40 đ
Server 725: 45 đ
Server 744: 45 đ
Server 743: 45 đ
Server 683: 50 đ
Server 173: 60 đ
Server 645: 35 đ
3 Tăng like/follow page Server 733: 75 đ
Server 678: 75 đ
Server 665: 50 đ
Server 734: 45 đ
Server 176: 90 đ
Server 177: 65 đ
Server 733: 70 đ
Server 678: 70 đ
Server 665: 45 đ
Server 734: 40 đ
Server 176: 88 đ
Server 177: 62 đ
Server 733: 60 đ
Server 678: 60 đ
Server 665: 40 đ
Server 734: 35 đ
Server 176: 85 đ
Server 177: 60 đ
4 Tăng comment Server 696: 100 đ
Server 695: 300 đ
Server 171: 500 đ
Server 258: 1500 đ
Server 696: 90 đ
Server 695: 280 đ
Server 171: 480 đ
Server 258: 1300 đ
Server 696: 80 đ
Server 695: 250 đ
Server 171: 450 đ
Server 258: 1200 đ
5 Tăng like comment Server 55: 100 đ
Server 56: 200 đ
Server 55: 90 đ
Server 56: 180 đ
Server 55: 80 đ
Server 56: 160 đ
6 Tăng share bài viết Server 648: 100 đ
Server 245: 500 đ
Server 246: 1500 đ
Server 52: 1500 đ
Server 609: 100 đ
Server 649: 30 đ
Server 648: 90 đ
Server 245: 450 đ
Server 246: 1450 đ
Server 52: 1300 đ
Server 609: 95 đ
Server 649: 28 đ
Server 648: 80 đ
Server 245: 400 đ
Server 246: 1400 đ
Server 52: 1200 đ
Server 609: 90 đ
Server 649: 25 đ
7 Tăng share group Server 631: 1500 đ
Server 577: 1600 đ
Server 631: 1400 đ
Server 577: 1500 đ
Server 631: 1300 đ
Server 577: 1400 đ
8 Tăng share livestream Server 642: 1500 đ
Server 575: 1000 đ
Server 576: 1600 đ
Server 642: 1400 đ
Server 575: 950 đ
Server 576: 1500 đ
Server 642: 1300 đ
Server 575: 900 đ
Server 576: 1400 đ
9 Tăng đánh giá fanpage Server 511: 5000 đ
Server 512: 1500 đ
Server 513: 600 đ
Server 511: 4800 đ
Server 512: 1400 đ
Server 513: 550 đ
Server 511: 4500 đ
Server 512: 1300 đ
Server 513: 500 đ
10 Tăng mắt livestream Server 311: 7 đ
Server 310: 6 đ
Server 309: 5 đ
Server 38: 4 đ
Server 747: 6 đ
Server 752: - đ
Server 753: - đ
Server 745: 5 đ
Server 716: 6 đ
Server 719: 7 đ
Server 348: 7 đ
Server 718: 20 đ
Server 371: 8 đ
Server 372: 5 đ
Server 373: 4 đ
Server 374: 3 đ
Server 311: 6 đ
Server 310: 5 đ
Server 309: 5 đ
Server 38: 4 đ
Server 747: 5 đ
Server 752: - đ
Server 753: - đ
Server 745: 5 đ
Server 716: 5 đ
Server 719: 6 đ
Server 348: 6 đ
Server 718: 18 đ
Server 371: 7 đ
Server 372: 5 đ
Server 373: 4 đ
Server 374: 3 đ
Server 311: 6 đ
Server 310: 5 đ
Server 309: 4 đ
Server 38: 3 đ
Server 747: 5 đ
Server 752: - đ
Server 753: - đ
Server 745: 4 đ
Server 716: 5 đ
Server 719: 6 đ
Server 348: 6 đ
Server 718: 16 đ
Server 371: 6 đ
Server 372: 4 đ
Server 373: 3 đ
Server 374: 2 đ
11 Tăng thành viên nhóm Server 740: 100 đ
Server 190: 45 đ
Server 186: 80 đ
Server 740: 90 đ
Server 190: 42 đ
Server 186: 75 đ
Server 740: 80 đ
Server 190: 40 đ
Server 186: 70 đ
12 Tăng lượt xem video Server 662: 60 đ
Server 579: 50 đ
Server 580: 35 đ
Server 378: 20 đ
Server 377: 15 đ
Server 741: 5 đ
Server 662: 55 đ
Server 579: 48 đ
Server 580: 32 đ
Server 378: 18 đ
Server 377: 14 đ
Server 741: 5 đ
Server 662: 50 đ
Server 579: 45 đ
Server 580: 30 đ
Server 378: 16 đ
Server 377: 12 đ
Server 741: 4 đ
13 Tăng view story Server 650: 30 đ
Server 608: 100 đ
Server 650: 25 đ
Server 608: 95 đ
Server 650: 20 đ
Server 608: 90 đ
14 Tăng vip like bài viết Server 613: 100 đ
Server 194: 80 đ
Server 195: 70 đ
Server 152: 90 đ
Server 613: 95 đ
Server 194: 78 đ
Server 195: 68 đ
Server 152: 85 đ
Server 613: 90 đ
Server 194: 75 đ
Server 195: 65 đ
Server 152: 80 đ
15 Vip cảm xúc bài viết
16 Vip comment bài viết Server 606: 550 đ
Server 607: 600 đ
Server 606: 540 đ
Server 607: 590 đ
Server 606: 530 đ
Server 607: 580 đ
17 Vip mắt livestream Server 315: 8 đ
Server 39: 5 đ
Server 315: 8 đ
Server 39: 5 đ
Server 315: 8 đ
Server 39: 5 đ
18 Tăng like reels Server 290: 50 đ
Server 702: 50 đ
Server 286: 30 đ
Server 276: 40 đ
Server 290: 45 đ
Server 702: 45 đ
Server 286: 28 đ
Server 276: 38 đ
Server 290: 40 đ
Server 702: 40 đ
Server 286: 26 đ
Server 276: 35 đ
19 Tăng view reels Server 663: 60 đ
Server 581: 50 đ
Server 582: 35 đ
Server 476: 20 đ
Server 477: 15 đ
Server 742: 5 đ
Server 663: 55 đ
Server 581: 48 đ
Server 582: 32 đ
Server 476: 18 đ
Server 477: 14 đ
Server 742: 5 đ
Server 663: 50 đ
Server 581: 45 đ
Server 582: 30 đ
Server 476: 16 đ
Server 477: 12 đ
Server 742: 4 đ
20 Tăng comment reels Server 610: 1200 đ
Server 277: 1000 đ
Server 610: 1100 đ
Server 277: 900 đ
Server 610: 1000 đ
Server 277: 800 đ
21 Tăng share reels Server 292: 500 đ
Server 278: 1200 đ
Server 292: 450 đ
Server 278: 1100 đ
Server 292: 400 đ
Server 278: 1000 đ
Buff Instagram
1 Tăng like instagram Server 611: 3 đ
Server 612: 6 đ
Server 81: 10 đ
Server 230: 15 đ
Server 231: 30 đ
Server 82: 35 đ
Server 141: 50 đ
Server 142: 100 đ
Server 611: 3 đ
Server 612: 6 đ
Server 81: 10 đ
Server 230: 12 đ
Server 231: 28 đ
Server 82: 32 đ
Server 141: 45 đ
Server 142: 95 đ
Server 611: 3 đ
Server 612: 6 đ
Server 81: 10 đ
Server 230: 10 đ
Server 231: 25 đ
Server 82: 30 đ
Server 141: 40 đ
Server 142: 90 đ
2 Tăng follow instagram Server 227: 20 đ
Server 643: 40 đ
Server 644: 50 đ
Server 228: 55 đ
Server 697: 60 đ
Server 88: 60 đ
Server 659: 55 đ
Server 660: 65 đ
Server 143: 60 đ
Server 144: 120 đ
Server 226: 15 đ
Server 227: 20 đ
Server 643: 38 đ
Server 644: 48 đ
Server 228: 50 đ
Server 697: 55 đ
Server 88: 55 đ
Server 659: 50 đ
Server 660: 60 đ
Server 143: 55 đ
Server 144: 115 đ
Server 226: 15 đ
Server 227: 20 đ
Server 643: 35 đ
Server 644: 45 đ
Server 228: 45 đ
Server 697: 50 đ
Server 88: 50 đ
Server 659: 45 đ
Server 660: 55 đ
Server 143: 50 đ
Server 144: 110 đ
Server 226: 15 đ
3 Tăng comment instagram Server 537: 1000 đ
Server 168: 600 đ
Server 746: 250 đ
Server 561: 2500 đ
Server 537: 950 đ
Server 168: 550 đ
Server 746: 200 đ
Server 561: 2400 đ
Server 537: 900 đ
Server 168: 500 đ
Server 746: 150 đ
Server 561: 2300 đ
4 Tăng view instagram Server 632: 10 đ
Server 630: 6 đ
Server 554: 6 đ
Server 600: 10 đ
Server 632: 9 đ
Server 630: 6 đ
Server 554: 6 đ
Server 600: 10 đ
Server 632: 8 đ
Server 630: 6 đ
Server 554: 6 đ
Server 600: 10 đ
5 Tăng vip like instagram Server 216: 60 đ
Server 215: 20 đ
Server 216: 55 đ
Server 215: 17 đ
Server 216: 50 đ
Server 215: 15 đ
6 Auto view instagram Server 634: 6 đ
Server 557: 6 đ
Server 634: 6 đ
Server 557: 6 đ
Server 634: 6 đ
Server 557: 6 đ
Buff Threads
1 Tăng like threads Server 671: 300 đ Server 671: 290 đ Server 671: 280 đ
2 Tăng follow threads Server 689: 150 đ
Server 670: 200 đ
Server 672: 300 đ
Server 689: 140 đ
Server 670: 190 đ
Server 672: 290 đ
Server 689: 130 đ
Server 670: 180 đ
Server 672: 280 đ
Buff Tiktok
1 Tăng tim tiktok Server 339: 25 đ
Server 341: 18 đ
Server 342: 20 đ
Server 578: 25 đ
Server 110: 25 đ
Server 538: 35 đ
Server 450: 65 đ
Server 522: 110 đ
Server 338: 120 đ
Server 343: 100 đ
Server 651: 50 đ
Server 392: 65 đ
Server 339: 22 đ
Server 341: 16 đ
Server 342: 20 đ
Server 578: 22 đ
Server 110: 22 đ
Server 538: 32 đ
Server 450: 62 đ
Server 522: 100 đ
Server 338: 110 đ
Server 343: 95 đ
Server 651: 45 đ
Server 392: 62 đ
Server 339: 20 đ
Server 341: 15 đ
Server 342: 18 đ
Server 578: 20 đ
Server 110: 20 đ
Server 538: 30 đ
Server 450: 60 đ
Server 522: 95 đ
Server 338: 100 đ
Server 343: 90 đ
Server 651: 40 đ
Server 392: 60 đ
2 Tăng follow tiktok Server 652: 70 đ
Server 708: 200 đ
Server 707: 300 đ
Server 532: 80 đ
Server 652: 65 đ
Server 708: 190 đ
Server 707: 290 đ
Server 532: 75 đ
Server 652: 60 đ
Server 708: 180 đ
Server 707: 280 đ
Server 532: 70 đ
3 Tăng view tiktok Server 735: 1 đ
Server 550: 1 đ
Server 485: 1 đ
Server 457: 1 đ
Server 355: 1 đ
Server 486: 2 đ
Server 488: 2 đ
Server 560: 5 đ
Server 237: 7 đ
Server 380: 2.5 đ
Server 735: 1 đ
Server 550: 1 đ
Server 485: 1 đ
Server 457: 1 đ
Server 355: 1 đ
Server 486: 2 đ
Server 488: 2 đ
Server 560: 5 đ
Server 237: 7 đ
Server 380: 2.5 đ
Server 735: 1 đ
Server 550: 1 đ
Server 485: 1 đ
Server 457: 1 đ
Server 355: 1 đ
Server 486: 2 đ
Server 488: 2 đ
Server 560: 5 đ
Server 237: 7 đ
Server 380: 2.5 đ
4 Tăng Comment Tiktok Server 709: 1000 đ
Server 710: 600 đ
Server 572: 500 đ
Server 709: 900 đ
Server 710: 500 đ
Server 572: 490 đ
Server 709: 850 đ
Server 710: 400 đ
Server 572: 480 đ
5 Tăng share tiktok Server 723: 20 đ
Server 724: 30 đ
Server 376: 50 đ
Server 564: 150 đ
Server 565: 200 đ
Server 723: 18 đ
Server 724: 28 đ
Server 376: 45 đ
Server 564: 140 đ
Server 565: 190 đ
Server 723: 16 đ
Server 724: 25 đ
Server 376: 40 đ
Server 564: 130 đ
Server 565: 180 đ
6 Tăng thêm yêu thích tiktok Server 635: 10 đ
Server 636: 20 đ
Server 393: 100 đ
Server 394: 50 đ
Server 635: 10 đ
Server 636: 20 đ
Server 393: 95 đ
Server 394: 45 đ
Server 635: 10 đ
Server 636: 20 đ
Server 393: 90 đ
Server 394: 40 đ
7 Tăng mắt live tiktok Server 410: 70 đ
Server 738: 25 đ
Server 737: 35 đ
Server 361: 20 đ
Server 456: 150 đ
Server 410: 65 đ
Server 738: 20 đ
Server 737: 28 đ
Server 361: 18 đ
Server 456: 140 đ
Server 410: 65 đ
Server 738: 18 đ
Server 737: 25 đ
Server 361: 15 đ
Server 456: 130 đ
8 Tăng auto view tiktok Server 570: 2.5 đ Server 570: 2.5 đ Server 570: 2.5 đ
9 Tăng auto tim tiktok Server 347: 50 đ
Server 571: 80 đ
Server 347: 48 đ
Server 571: 78 đ
Server 347: 45 đ
Server 571: 75 đ
Buff Youtube
1 Tăng view youtube Server 688: 130 đ
Server 686: 75 đ
Server 687: 80 đ
Server 588: 60 đ
Server 443: 45 đ
Server 352: 50 đ
Server 416: 40 đ
Server 470: 70 đ
Server 688: 120 đ
Server 686: 70 đ
Server 687: 75 đ
Server 588: 58 đ
Server 443: 40 đ
Server 352: 45 đ
Server 416: 38 đ
Server 470: 65 đ
Server 688: 110 đ
Server 686: 65 đ
Server 687: 70 đ
Server 588: 55 đ
Server 443: 35 đ
Server 352: 40 đ
Server 416: 35 đ
Server 470: 60 đ
2 Tăng like youtube Server 748: 20 đ
Server 749: 40 đ
Server 750: 50 đ
Server 751: 60 đ
Server 466: 70 đ
Server 248: 90 đ
Server 465: 90 đ
Server 249: 90 đ
Server 250: 100 đ
Server 573: 90 đ
Server 77: 90 đ
Server 137: 90 đ
Server 748: 18 đ
Server 749: 35 đ
Server 750: 45 đ
Server 751: 55 đ
Server 466: 65 đ
Server 248: 85 đ
Server 465: 85 đ
Server 249: 85 đ
Server 250: 96 đ
Server 573: 85 đ
Server 77: 85 đ
Server 137: 85 đ
Server 748: 16 đ
Server 749: 30 đ
Server 750: 40 đ
Server 751: 50 đ
Server 466: 60 đ
Server 248: 80 đ
Server 465: 80 đ
Server 249: 80 đ
Server 250: 90 đ
Server 573: 80 đ
Server 77: 80 đ
Server 137: 80 đ
3 Tăng sub youtube Server 591: 450 đ
Server 592: 650 đ
Server 593: 850 đ
Server 591: 430 đ
Server 592: 630 đ
Server 593: 830 đ
Server 591: 420 đ
Server 592: 620 đ
Server 593: 820 đ
4 Tăng comment youtube Server 690: 1200 đ
Server 287: 500 đ
Server 288: 600 đ
Server 289: 700 đ
Server 713: 700 đ
Server 690: 1100 đ
Server 287: 450 đ
Server 288: 550 đ
Server 289: 650 đ
Server 713: 650 đ
Server 690: 1000 đ
Server 287: 400 đ
Server 288: 500 đ
Server 289: 600 đ
Server 713: 600 đ
5 Tăng 4000 giờ xem youtube
6 Tăng like comment youtube Server 89: 100 đ
Server 90: 200 đ
Server 89: 90 đ
Server 90: 190 đ
Server 89: 85 đ
Server 90: 195 đ
7 Tăng mắt livestream youtube Server 721: 20 đ
Server 415: 35 đ
Server 721: 18 đ
Server 415: 32 đ
Server 721: 16 đ
Server 415: 30 đ
8 Tích nghệ sĩ youtube
Buff Shopee
1 Tăng like shopee Server 27: 75 đ Server 27: 72 đ Server 27: 70 đ
2 Tăng follow shopee Server 736: 150 đ
Server 28: 150 đ
Server 736: 145 đ
Server 28: 145 đ
Server 736: 140 đ
Server 28: 140 đ
Buff Twitter
1 Tăng like twitter Server 739: 50 đ
Server 681: 70 đ
Server 682: 75 đ
Server 367: 100 đ
Server 435: 120 đ
Server 131: 140 đ
Server 260: 150 đ
Server 366: 130 đ
Server 368: 200 đ
Server 67: 200 đ
Server 539: 300 đ
Server 711: 200 đ
Server 739: 45 đ
Server 681: 65 đ
Server 682: 70 đ
Server 367: 95 đ
Server 435: 110 đ
Server 131: 130 đ
Server 260: 140 đ
Server 366: 125 đ
Server 368: 195 đ
Server 67: 180 đ
Server 539: 290 đ
Server 711: 180 đ
Server 739: 40 đ
Server 681: 60 đ
Server 682: 65 đ
Server 367: 90 đ
Server 435: 100 đ
Server 131: 120 đ
Server 260: 130 đ
Server 366: 120 đ
Server 368: 190 đ
Server 67: 160 đ
Server 539: 280 đ
Server 711: 160 đ
2 Tăng follow twitter Server 461: 80 đ
Server 546: 100 đ
Server 602: 100 đ
Server 722: 250 đ
Server 463: 250 đ
Server 462: 200 đ
Server 712: 300 đ
Server 658: 600 đ
Server 545: 1000 đ
Server 461: 78 đ
Server 546: 95 đ
Server 602: 95 đ
Server 722: 230 đ
Server 463: 230 đ
Server 462: 190 đ
Server 712: 280 đ
Server 658: 550 đ
Server 545: 950 đ
Server 461: 75 đ
Server 546: 90 đ
Server 602: 90 đ
Server 722: 220 đ
Server 463: 220 đ
Server 462: 180 đ
Server 712: 260 đ
Server 658: 500 đ
Server 545: 900 đ
3 Tăng view twitter Server 726: 1 đ
Server 727: 1 đ
Server 728: 1 đ
Server 454: 1 đ
Server 455: 1 đ
Server 71: 2 đ
Server 480: 25 đ
Server 726: 1 đ
Server 727: 1 đ
Server 728: 1 đ
Server 454: 1 đ
Server 455: 1 đ
Server 71: 2 đ
Server 480: 20 đ
Server 726: 1 đ
Server 727: 1 đ
Server 728: 1 đ
Server 454: 1 đ
Server 455: 1 đ
Server 71: 2 đ
Server 480: 18 đ
4 Tăng retweet twitter Server 327: 200 đ
Server 449: 250 đ
Server 540: 90 đ
Server 327: 190 đ
Server 449: 240 đ
Server 540: 85 đ
Server 327: 180 đ
Server 449: 230 đ
Server 540: 80 đ
5 Tăng vote poll twitter Server 549: 300 đ
Server 346: 100 đ
Server 549: 290 đ
Server 346: 95 đ
Server 549: 280 đ
Server 346: 90 đ
Buff Telegram
1 Tăng sub telegram Server 604: 30 đ
Server 493: 30 đ
Server 502: 35 đ
Server 324: 65 đ
Server 505: 90 đ
Server 507: 85 đ
Server 509: 105 đ
Server 423: 45 đ
Server 527: 65 đ
Server 542: 70 đ
Server 329: 110 đ
Server 621: 100 đ
Server 604: 28 đ
Server 493: 28 đ
Server 502: 32 đ
Server 324: 60 đ
Server 505: 88 đ
Server 507: 82 đ
Server 509: 102 đ
Server 423: 42 đ
Server 527: 62 đ
Server 542: 68 đ
Server 329: 105 đ
Server 621: 95 đ
Server 604: 26 đ
Server 493: 26 đ
Server 502: 30 đ
Server 324: 55 đ
Server 505: 85 đ
Server 507: 80 đ
Server 509: 100 đ
Server 423: 40 đ
Server 527: 60 đ
Server 542: 65 đ
Server 329: 100 đ
Server 621: 90 đ
2 Tăng member telegram Server 605: 30 đ
Server 494: 30 đ
Server 501: 35 đ
Server 323: 65 đ
Server 506: 90 đ
Server 508: 85 đ
Server 510: 105 đ
Server 422: 45 đ
Server 526: 65 đ
Server 541: 70 đ
Server 330: 110 đ
Server 622: 100 đ
Server 605: 28 đ
Server 494: 28 đ
Server 501: 32 đ
Server 323: 60 đ
Server 506: 88 đ
Server 508: 82 đ
Server 510: 102 đ
Server 422: 42 đ
Server 526: 62 đ
Server 541: 68 đ
Server 330: 105 đ
Server 622: 95 đ
Server 605: 26 đ
Server 494: 26 đ
Server 501: 30 đ
Server 323: 55 đ
Server 506: 85 đ
Server 508: 80 đ
Server 510: 100 đ
Server 422: 30 đ
Server 526: 60 đ
Server 541: 65 đ
Server 330: 100 đ
Server 622: 90 đ
3 Tăng view telegram Server 694: 1 đ
Server 354: 0.6 đ
Server 458: 0.8 đ
Server 208: 1.5 đ
Server 403: 3 đ
Server 438: 4 đ
Server 439: 6 đ
Server 440: 12 đ
Server 441: 25 đ
Server 442: 60 đ
Server 694: 1 đ
Server 354: 0.6 đ
Server 458: 0.8 đ
Server 208: 1.5 đ
Server 403: 3 đ
Server 438: 4 đ
Server 439: 6 đ
Server 440: 12 đ
Server 441: 25 đ
Server 442: 60 đ
Server 694: 1 đ
Server 354: 0.6 đ
Server 458: 0.8 đ
Server 208: 1.5 đ
Server 403: 3 đ
Server 438: 4 đ
Server 439: 6 đ
Server 440: 12 đ
Server 441: 25 đ
Server 442: 60 đ
4 Tăng reaction telegram Server 700: 30 đ
Server 701: 30 đ
Server 499: 50 đ
Server 500: 50 đ
Server 412: 60 đ
Server 700: 25 đ
Server 701: 25 đ
Server 499: 45 đ
Server 500: 45 đ
Server 412: 55 đ
Server 700: 20 đ
Server 701: 20 đ
Server 499: 40 đ
Server 500: 40 đ
Server 412: 50 đ
5 Auto tăng view telegram Server 691: 1 đ
Server 495: 1 đ
Server 496: 1 đ
Server 691: 1 đ
Server 495: 1 đ
Server 496: 1 đ
Server 691: 1 đ
Server 495: 1 đ
Server 496: 1 đ
6 Auto tăng cảm xúc telegram Server 692: 30 đ
Server 693: 30 đ
Server 497: 50 đ
Server 498: 50 đ
Server 599: 70 đ
Server 692: 25 đ
Server 693: 25 đ
Server 497: 50 đ
Server 498: 50 đ
Server 599: 65 đ
Server 692: 20 đ
Server 693: 20 đ
Server 497: 50 đ
Server 498: 50 đ
Server 599: 60 đ
7 Tăng vote poll telegram Server 446: 35 đ
Server 447: 40 đ
Server 446: 32 đ
Server 447: 35 đ
Server 446: 30 đ
Server 447: 30 đ
Buff Discord
1 Tăng member discord Server 482: 600 đ
Server 481: 500 đ
Server 482: 560 đ
Server 481: 460 đ
Server 482: 550 đ
Server 481: 440 đ
Buff Google
1 Đánh giá map Server 620: 25000 đ Server 620: 22000 đ Server 620: 20000 đ
Cấp bậc tài khoản
  • 1.
    Thành viên Tổng nạp dưới 1,000,000 đ
  • 2.
    Cộng tác viên Tổng nạp từ 1,000,000 đ
  • 3.
    Đại lý Tổng nạp từ 10,000,000 đ
Chú ý:

- Hệ thống sẽ tự động nâng cấp bậc sau 1 - 5 phút kể từ khi tài khoản đủ điều kiện.

- Mỗi cấp bậc sẽ có bảng giá riêng cho từng dịch vụ và nhiều ưu đãi đặc biệt khác.

Hỗ trợ
Chat Messenger